insti-
tuţie de învăţământ superior economic, înfiinţată în
Bucureşti sub denumirea de Academia de Înalte
Studii Comerciale şi Industriale, în baza legii
promulgate prin Decretul Regal nr. 2978 din 6 aprilie
şi publicată în Monitorul Oficial din 13 aprilie 1913.
Încă de la început a reprezentat o adevărată şcoală
de formare a unor specialişti de nivel superior sub
raportul cunoştinţelor economice şi tehnice de specia-
litate, capabili să contribuie la reînnoirea şi afirma-
rea în lume a societăţii româneşti. În decursul
timpului, a trecut prin mai multe reorganizări
structurale şi de conţinut, cu schimbarea denumirii
iniţiale, funcţionând azi drept cea mai mare instituţie
de învăţământ superior economic din România

A.S.E. pregăteşte studenţi în toate domeniile ştiinţei
şi practicii economice. A.S.E are 1.523 de posturi
didactice (387 de posturi de profesori, 251
conferenţiari, 531 lectori, 239 asistenţi, 120
preparatori) pentru 23.000 studenţi, pregătiţi în
următoarele facultăţi: Management; contabilitate şi
Informatică de Gestiune; Finanţe, Asigurări, Bănci
şi Burse de Valori; Economie generală; Economia şi
Gestiunea Producţiei Agricole şi Alimentare;
Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică;
Comerţ; Relaţii Economice Internaţionale; Studii
Economice în Limbi Străine. De asemenea,
funcţionează Colegiul Universitar Economic
Bucureşti, Colegiul Universitar Economic Buzău,
Colegiul Universitar Economic Giurgiu. Durata
studiilor la învăţământul de zi este de patru ani, la
învăţământul la distanţă este de patru ani, iar la
colegiu este de trei ani. În A.S.E., învăţământul este
organizat atât în formă lungă, în cadrul facultăţilor,
cât şi în formă scurtă, în cadrul colegiilor universitare.
Activitatea didactică se desfăşoară în acord cu

planurile de învăţământ şi programele analitice
corespunzătoare. Organizarea procesului de
învăţământ ţine seama de sistemul creditelor
transferabile. Aceasta constă în utilizarea unui sistem
analitic de evaluare a timpului şi a efortului necesar
desfăşurării activităţilor componente şi ale procesului
de învăţământ. Totodată, el prezintă importante
avantaje atât pentru modul de organizare şi gestiune
a acestuia, cât şi pentru echivalenţa sa cu procesul
de învăţământ din alte universităţi din ţară şi
străinătate. Prin intermediul acestui sistem (aliniat,
la nivel european, sub denumirea ECTS – European
 credit Transferred System), procesul de formare a
viitorilor economişti este structurat pe trei etape,
astfel: etapa întâi, cu durată de doi ani, având un
“trunchi comun” pentru toate specializările
facultăţilor; etapa a doua, cu durata cuprinsă între
doi şi doi ani şi jumătate, având ramificaţii pe
specializări şi subspecializări, cu opţiuni în cadrul
acestora; etapa a treia, cu durata de un an sub formă
de studii aprofundate. Învăţământul deschis la
distanţă (I.D.D.) este organizat la A.S.E. ca o formă
de instruire care include, în primul rând, elemente
de flexibilitate, fiind accesibil celor care doresc să se
formeze sau să se perfecţioneze profesional. I.D.D.
funcţionează la A.S.E. în Bucureşti, precum şi în alte
12 centre teritoriale din ţară (Alexandria, Brăila,
Buzău, Constanţa, Deva, Ialomiţa, Mediaş, Predeal,

Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.
Abonează-te la newsletter aici.

Slatina, Târgovişte, Tulcea, Piatra Neamţ).
Finalizarea studiilor la învăţământul de lungă durată
se realizează prin examen de licenţă, iar la
învăţământul de scurtă durată prin examen de
absolvire. A.S.E. realizează o amplă activitate de
perfecţionare profesional-ştiinţifică prin forme ca:
doctorat, masterat, învăţământ preuniversitar, stagii
de specializare în ţară şi în străinătate, acordarea
gradelor didactice pentru învăţământul liceal ş.a.
Doctoratul este organizat pentru domeniul
fundamental: ştiinţe economice, cu şapte domenii:
economie; management; marketing; finanţe;
contabilitate; cibernetică; statistică economică; relaţii
economice internaţionale. A.S.E. oferă patru categorii
de “produse”: studii academice postuniversitare de
tip MBA (unu-doi ani), studii postuniversitare de
specializare (zece luni), cursuri postuniversitare de
perfecţionare (30-50 de ore), cursuri postuniversitare
de aprofundare de scurtă durată (de week-end, 8-16
ore). În A.S.E. funcţionează Centrul de Informare şi
consiliere pentru carieră, având menirea să asigure
orientarea şcolară a elevilor (clasele XI-XII), ca şi
orientarea studenţilor privind perspectivele după
absolvire şi plasamentul pe piaţa muncii. Activitatea

didactică se realizează în corelaţie organică cu
cercetarea ştiinţifică, asigurată prin Departamentul
de Cercetări Economice ce funcţionează în A.S.E.
Prin planurile de învăţământ, prin programele
analitice, prin formele activităţii didactice, ca şi prin
cercetarea ştiinţifică se urmăreşte pregătirea
studenţilor economişti în acord cu exigenţele
mileniului trei şi în problemele noi care prefigurează
societatea informaţională, realitatea socială şi
economică în 
plan naţional şi în lume. A.S.E.
amplifică şi diversifică schimburile academice cu
instituţii similare din celelalte ţări, cu deosebire din
ţările avansate. Procesul de învăţământ beneficiază
de o importantă bază materială, formată din
amfiteatre, săli de curs şi de seminar, biblioteci,
laboratoare de informatică, săli de internet, centre
metodico-didactice cu caracter audio-vizual etc.,
astfel că suprafaţa totală desfăşurată a imobilelor de
învăţământ depăşeşte 60.000 m.p. Întreaga activitate
a A.S.E. este condusă de Senatul Academiei, iar
activitatea operativă este condusă de Biroul Executiv
al Senatului, format din rector, prorectori şi secretar
ştiinţific. Organele de conducere se aleg în mod
democrat, în acord cu Legea Învăţământului şi cu
Carta A.S.E.